Hyresvillkor & GDPR

1. Företagsinformation
kanotkungen.se tillhandahålls av Kanotkungen AB med org nummer
556474-5791,Kanotkungen AB 556474-5791, i samarbete med OutVentures AB, org
nummer 559241-7819. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och
får inte kopieras utan tillåtelse.
Kontaktaddress:
Kanotkungen AB
Solbergavägen 10E
647 52 Åkers Styckebruk

2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset
inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av
Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker
direkt.

3.3 Swishbetalning
Swishbetalning accepteras i kassan. Läs mer och skaffa Swish på https://swish.nu.

4. Skadade varor och reklamationer
När du påbörjar aktiviteten i bokningen är det viktigt att du kontrollerar så produkterna inte är
skadade eller felaktiga. Skulle produkten vara felaktig eller skadad har du rätt till en
ersättningsprodukt om det finns, annars full återbetalning.
Hyrestagaren är ansvarig för att sköta och använda utrustningen på bästa sätt. Vid uppenbar
ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren stå som ersättningsskyldig för uppkomna
skador eller stöld.

5. Ångerrätt och öppet köp
Betald bokning återbetalas ej. Bokningen kan fram till tjugofyra timmar innan start flyttas till
valfritt datum om ”Vädergaranti” (ombokningsskydd) köps till bokningen. Full återbetalning
ges vid väderförhållanden som gör aktiviteten olämplig eller farlig, exempelvis åska, storm
eller andra väderförhållanden. Vid sjukdom återbetalas fullt belopp vid uppvisande av
sjukintyg.

6. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Kanotkungen AB att
behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med
gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

7. Kontakt & Kundtjänst
Kontakta Kanotkungen AB på e-post info@kanotkungen.se

8. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i
minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används
för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika
webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha
möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i
din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information
om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar
part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under
förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten
skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp
om inget annat är överenskommet

10.3 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt
dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling
Kanotkungen AB,556474-5791,Kanotkungen AB 556474-5791, behandlar personuppgifter i
samband med handeln på https://kanotkungen.se och är personuppgiftsansvarigt för
behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Kanotkungen AB ska kunna tillhandahålla
sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om bokningsstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Kanotkungen ABs
erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar,
kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation,
leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga
för att Kanotkungen AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att
inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för
att Kanotkungen AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa
behandlingar baseras även på Kanotkungen ABs berättigade intresse att kunna bedriva sin
verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Kanotkungen ABs skyldighet att följa
rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra
parter som Kanotkungen AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa
aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att
landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha
stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land
utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa
standardavtalsklausuler finns åtkomliga här:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av
Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så
länge som Kanotkungen AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas
Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta
Kanotkungen AB via info@kanotkungen.se. Du kan även använda denna adress om du vill
utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att
rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte
nödvändigtvis leder till en åtgärd.

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna
och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få
felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med
behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med
stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt
artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut
Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också
rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss
behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i
Kanotkungen ABs berättigade intressen.
• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas
via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.