Algemene huurvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid:
Onderstaande is geldig als er geen andere afspraken tussen verhuurder en huurder zijn gemaakt. Wanneer de huur betaald wordt, wordt dit ook gezien als het goedkeuren van het huurcontract en de bijbehorende huurvoorwaarden.

§ 2 Levering:
Al het gehuurde materiaal wordt geleverd conform de offerte/boekingsbevestiging of een andere overeenkomst. De huurder draagt er zorg voor dat al het verhuurde materiaal wordt ingeleverd. Eventuele kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de huurder.

§ 3 Klachten:
De verhuurder verhuurt het verhuurde materiaal in goede en voor het doel bruikbare staat. Indien noodzakelijk is het verhuurde materiaal voorzien van veiligheidsvoorzieningen. Eventuele klachten met betrekking tot het verhuurde materiaal moeten direct bij uitgifte worden aangegeven.

§ 4 Huurperiode:
De huurperiode wordt berekend vanaf het tijdstip van uitgifte door de verhuurder aan de huurder, of wanneer het verhuurde materiaal beschikbaar wordt gesteld voor ophalen, tot en met het tijdstip waarop is afgesproken dat het verhuurde materiaal wordt ingeleverd.

§ 5 Huurprijs:
De huur wordt bepaald door de actuele en geldige prijslijst in de offerte/boekingsbevestiging. Het volledige bedrag voor de huur wordt betaald bij het boeken. Dit bedrag kan worden betaald via bankoverschrijving, Swish of creditcard.

§ 6 Gebruik door derden:
Het verhuurde materiaal mag alleen met toestemming van de verhuurder door iemand anders dan de huurder gebruikt worden. Het verhuurde materiaal is eigendom van de verhuurder en de huurder wordt op grond van deze overeenkomst geen eigenaar van het verhuurde materiaal.

§ 7 Goed huisvaderschap:
De huurder zal als een goede huisvader zorg dragen voor het verhuurde materiaal. Het verhuurde materiaal wordt schoon en, afgezien van te verwachten gebruikssporen, in goede staat ingeleverd door de huurder. Als het verhuurde materiaal bij inlevering niet is schoongemaakt, brengt de verhuurder hiervoor kosten in rekening.

§ 8 Schade en verlies:
De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het verhuurde materiaal. Dit houdt in dat de huurder verantwoordelijk wordt gehouden voor verlies en voor schade die niet kan worden teruggevoerd op normaal gebruik. Niet ingeleverd verhuurd materiaal wordt tegen nieuwwaarde in rekening gebracht.

§ 9 Reparaties:
Zonder toestemming van de verhuurder mogen er geen reparaties worden uitgevoerd.

§ 10 Schade en onbruikbaarheid:
De huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor schade, die door de huurder of door derden is veroorzaakt in verband met het gebruik van het verhuurde materiaal gedurende de huurperiode. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of kosten ten gevolge van onbruikbaarheid of te laat inleveren van het verhuurde materiaal.

§ 11 Voorwaarden van betaling:
Het huurbedrag wordt bij het boeken betaald. Dit bedrag is conform de geldende prijslijst in de offerte/boekingsbevestiging of conform een aparte overeenkomst. Dit bedrag kan worden betaald via bankoverschrijving, Swish of creditcard.

§ 12 Annulering:
Er kan tot uiterlijk zeven dagen voor de dag dat er gehuurd zou worden geannuleerd worden. Aan een annulering zijn annuleringskosten a 200 SEK verbonden. Wanneer de annulering later plaatsvindt dan zeven dagen voor de dag dat er gehuurd zou worden, worden de kosten voor het verhuurde materiaal en de afgesproken diensten in rekening gebracht. Zowel de verhuurder als de huurder hebben het recht om te annuleren na beroepen op speciale omstandigheden, zoals een arbeidsconflict, oorlog, overheidsbesluit of een andere oorzaak waardoor het nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is, die beide partijen niet hadden kunnen voorzien of waarvan zij de consequenties redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien. Als verhuurder of huurder deze overeenkomst niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst direct te ontbinden. De niet nakomende partij moet echter wel eerst de mogelijkheid zijn geboden om alsnog te voldoen aan de overeenkomst.

§ 13 Recht op vergoeding:
In geval de huurder de overeenkomst ontbindt, heeft de verhuurder het recht op vergoeding van de kosten die tot dan toe zijn gemaakt in verband met de overeenkomst, zie §12.

§ 18 Geschillen:
Geschillen op grond van de verhuur, waarbij de partijen het niet eens worden, worden behandeld door de Zweedse rechtbank.

§ 19 Overige voorwaarden:
Binnen een vogelbeschermingsgebied mag er niet aan land worden gegaan. Het Allemansrätt, het Zweedse recht van iedereen om te genieten van de natuur, moet altijd in gedachten worden gehouden. Voor grotere gezelschappen is het Allemansrätt niet in zijn volledigheid van toepassing. Volg de informatie over een eventueel vuurverbod op. Zie hiervoor de voorschriften van de betreffende gemeente.
*Uitgifte gebeurt in intervallen van 30 minuten vanaf 09.00 – 11.00 uur, inleveren kan tot 17.00 uur. Bij later inleveren wordt er een volgende dag gerekend. Of volgens specifieke afspraak.

§ 20 Aansprakelijkheid:
De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade die de huurder lijdt gedurende de huurperiode. Het kanoën/kajakken is op eigen risico.