Allmänna hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet:
Nedanstående skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare. Hyrestagarens betalning innebär också ett godkännande av hyresavtalet med tillhörande hyresvillkor.

§2 Leverans:
All hyresmaterial levereras enligt offert/bokningsbekräftelse eller annan överenskommelse. Allt material skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§3 Reklamation:
Uthyrare utlämnar den förhyrda materielen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med säkerhetsanordningar i förekommande fall. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall anmälas utan vidare dröjsmål efter mottagande.

§4 Hyrestid:
Hyrestiden räknas från och med den dag och tidpunkt då hyresmaterialen levereras av uthyraren, eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då återlämning är avtalad.

§5 Hyresberäkning:
Hyra enligt gällande prislista i offert/orderbekräftelse. Hela kostnaden för uthyrning erlägges vid bokningstillfället. Kostnaden betalas via bankgiro/plusgiro, Swish och eller kreditkort.

§6 Andrahandsupplåtelse:
Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.

§7 Tillsyn och vård:
Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren. Vid återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har ej rengöring gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§8 Skador och förlust:
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnad hyresmateriel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§9 Reparationer:
Reparationer får inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§10 Skador och driftsavbrott:
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§11 Betalningsvillkor:
Betalning av hyreskostnad sker vid bokningstillfället enligt gällande prislista i offert / bokningsbekräftelse eller särskild överenskommelse. Kostnaden betalas via bankgiro/plusgiro, Swish och eller kreditkort.

§12 Hävande:
Eventuell avbokning ska ske senast 7 dagar innan uthyrningsdag. Vid avbokning medföljer en avbokningsavgift på 200 SEK. Vid senare avbokning än 7 dagar innan bokad uthyrningstillfälle, återbetalas ej kostnaden för uthyrt material och tjänster. Uthyraren eller hyrestagaren äger rätt att begära hävning av detta avtal mot åberopande av omständighet såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller annat av parten ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande, och parten ej kunnat förutse eller vars mening inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i åtagande enligt detta avtal äger motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, dock först efter att parten utan dröjsmål getts tillfälle att rätta till sådant förhållande.

§13 Rätt till ersättning:
I de fall hyrestagaren häver fullgörandet av avtalet äger uthyraren rätt att erhålla ersättning för de kostnader som dittills uppkommit med anledning av det ingångna avtalet, se §12

§18 Tvist:
Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 19 Övriga villkor:
Ingen landstigning får ske i fågelskyddsområde. Hänsyn hänvisas till Allemansrätten. För större sällskap gäller ej Allemansrätten i dess hela form. Följ information om eventuellt eldningsförbud, se respektive kommuns föreskrifter.
*Utlämning sker i 30 minuters intervaller från 9.00-11.00 återlämning fram till 17.00, senare räknas som påföljande dag. Eller efter överenskommelse.

§20 Ansvar:
Uthyraren ansvarar ej för personskada eller skador som hyrestagaren ådrar sig under hyrestiden. Paddlingen sker på egen risk.